Praktiske oplysninger og ordensregler

Ordensregler

Skolens ordensregler skal være med til at sikre trivsel og et godt læringsmiljø for både elever og ansatte.

Mødepligt

Skolens ordensregler handler om dine forpligtelse i relation til din uddannelse, herunder mødepligt, aktiv deltagelse i undervisningen og respektere hinandens forskelligheder

Din uddannelse

Skolens ordensregler gælder både når du opholder dig på skolen og i forbindelse med arrangementer, som ikke nødvendigvis foregår på skolen, men er en del af din uddannelse.

At være uddannelsesaktiv

Uanset om du er på grundforløb eller hovedforløb, så svarer den ugentlige arbejdstid til 37 timer. I perioder med opgavebesvarelser, projektarbejde eller deltagelse i faglig fordybelse og frivillig lektiecafé kan det forventes, at arbejdet har et større omfang.  Undervisningen ligger normalt i tidsrummet 8.15 – 15.30. Du kan se, hvordan undervisningen er tilrettelagt i dit skema i Studie+.

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Det vil sige, at der er mødepligt til alle lektionerne og skolen fører fremmøde og fravær for alle lektioner.

Ved SOSU Syd er du uddannelsesaktiv, når du med faglighed og ansvarlighed igennem din uddannelse:

 • Deltager i den obligatoriske undervisning uanset hvor den foregår
 • Møder til tiden efter pauserne
 • Afleverer planlagte opgaver
 • Går til prøver og eksamener efter de regler der gælder for uddannelsen
 • Bidrager til at skabe et godt og et trygt læringsmiljø
 • Udviser respekt for og rummer hinandens forskelligheder
 • Selvstændighed omkring opgaveløsninger og projektarbejde

Hvis du er syg skal du melde dig syg via Studie+ senest kl. 8.15. Er du syg mere end en dag, skal du huske at melde dig syg næste dag via Studie+

Er du ansat som elev i en kommune, skal du samtidig give telefonisk besked til din ansættende myndighed. Desuden skal du være opmærksom på, om dit ansættelsessted har særlige regler.

Skolen følger med i dit fremmøde.

Da din uddannelse er en erhvervsuddannelse, holder vi øje med dit fravær. Det gør vi, dels for at kunne hjælpe dig hvis du skulle få for meget fravær, dels fordi vi har et ansvar overfor vores samarbejdskommuner som jo er ansættende myndighed.

– for modtagere af SU og for elever under 18 år

Når du starter på en ungdomsuddannelse på SOSU Syd, har vi en forventning om at du er uddannelsesaktiv.
Du er uddannelsesaktiv hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener, og afleverer opgaver efter de regler der gælder for uddannelsen.
Det er skolen der afgør om du er uddannelsesaktivaktiv.
Hvis skolen erklærer dig uddannelsesinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du vil blive meddelt at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.
Er du under 18 år, tager vi under alle omstændigheder kontakt til dine forældre og UU-vejlederen i din kommune.
Din kontaktlærer vil gøre dig opmærksom på hvis du har for meget fravær så du har mulighed for at rette op på dit fremmøde.
Fortsætter fraværet uden rimelig grund, vil skolen indkalde dig til en fraværssamtale hvor din fremtidige uddannelse drøftes.

Skolen laver løbende udtræk af fravær for alle skolens elever. Hvis vi kan se at dit fravær er stigende, vil du blive kontaktet af elevvejledningen, eller din kontaktlærer, med henblik på at afklare årsagen, så skolen kan iværksætte den rette støtte.

Støtten kan f.eks være en mentor, SPS støtte, eller tilknytning til elev-caféen.

Hvis du udebliver fra undervisningen, vil du få ulovligt fravær. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde dig syg de dage, hvor du er syg.
Hvis du er elev og ansat ved en kommune kan du få løntræk, hvis du ikke melder dig syg eller ikke har informeret din arbejdsgiver om, hvorfor du ikke er mødt i skole.

Manglende studieaktivitet kan have indflydelse på udbetaling af din SU.

Fysisk fravær

Har du en uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, får du løn under hele uddannelsen. Derfor følger den ansættende myndighed sammen med skolen med i din studieaktivitet/dit fravær.

Skriftligt fravær

Er du EUXelev, har du pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, der følger de krav, som er fastsat af underviseren. Manglende afleveringer registreres af underviseren som skriftligt fravær.

Når skriftligt fravær overstiger 25% 

Hvis både det fysiske fravær og det skriftlige fravær ligger højt, kan du risikere, ikke at få karaktervurdering ved standpunktskarakter. Manglende opgaveaflevering indgår i vurderingen af din studieaktivitet og vil kunne udløse en skriftlig advarsel og en efterfølgende sanktion. For meget skriftligt fravær kan resultere i, at du ikke kan indstilles til eksamen i faget.

Alle samtaler, påtaler eller aftaler noteres i Studie+.    

Plagiering/snyd må ikke finde sted. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad snyd er og hvornår, der er tale om snyd.

Hvis det formodes, at du i den almindelige undervisning uretmæssigt yder eller får hjælp, ”skriver af”, udgiver en andens opgave som din egen eller anvender egne tidligere bedømte opgaver uden kildehenvisning, vil du få en mundtlig forklaring på og påtale om, at snyd/plagiat ikke må finde sted. Og din underviser skriver et notat i Studie+ om at der har fundet en påtale sted.

Snydes der ved en prøve, risikerer du en skriftlig advarsel, at blive bortvist fra prøven og/eller at dit prøveresultat annulleres.

Link til prøvebestemmelser og regler ved skriftlig eksamen

At tage en uddannelse

Skolen har et elevråd, hvor der sidder en repræsentant fra hver klasse. Repræsentant og suppleant vælges i klassen i starten af uddannelsen. Der holdes møde 6 onsdage om året, og mødet tager som regel en times tid. Det er elevrådsrepræsentantens opgave at viderebringe information fra klassen og efter mødet fortælle klassen, hvad der blev talt om på mødet. Elevrådet tilstræber løbende at lave arrangementer på tværs af holdene på skolen

Hvis du er elev på grundforløbet og er fyldt 18 år, kan du søge statens uddannelsesstøtte (SU). Ansøgning om SU skal ske elektronisk på www.su.dk, hvor du også kan få vejledning og svar på evt. spørgsmål til SU.
Det anbefales, at du henvender dig i god tid, da der typisk vil være 3 – 6 ugers ekspeditionstid i SU-Styrelsen.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en kommune på grundforløbet, kan du dog ikke søge SU, idet du dermed får løn af kommunen.

Elever på grundforløbet kan søge om et ungdomskort til transport mellem bopæl og skolen.

Yderligere oplysninger findes på ungdomskort.dk/, hvor du ligeledes skal ansøge om kortet. For grundforløbselever vil nærmere oplysninger også fremgå af velkomstbrevet. Hvis du har en uddannelsesaftale med en kommune på grundforløbet, vil reglerne for hovedforløbet dog være gældende:

Elever på hovedforløbene får af deres ansættende myndighed udbetalt kørselsgodtgørelse (AUB-arbejdsgivernes uddannelsesbidrag).
Godtgørelsen udregnes fra bopæl til skolen svarende til billigste offentlige transportmiddeltakst.

Her kan du se hvilke bøger du skal anskaffe når du starter på et hovedforløb.
Er du elev på grundforløbet, stiller skolen de nødvendige lærebøger til rådighed.

Find bøgerne her.

Studieture kan være en del af din uddannelse. Der kan arrangeres studieture enten indenlands eller udenlands afhængig af dit holds uddannelseslængde og efter hvad der giver bedst mening. Hvis der arrangeres studieture, må du forvente en udgift hertil.

Studiebesøg vil som regel være en del af undervisningen og falder som endagsture og indenfor almindelig arbejdstid.

Som social- og sundhedshjælperelev, social- og sundhedsassistentelev og pædagogisk assistentelev er der mulighed for at tage en del af den kommunale oplæring i udlandet. Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig hos skolens internationale koordinatorer.

De studiestøttende indsatser skal ses som tilbud ud over den obligatoriske undervisning. Studiestøtte består af en bred vifte af indsatser og aktiviteter, som alle har det formål at understøtte eleven i gennemførelse af uddannelse.

Vejledningen og de studiestøttende indsatser på SOSU-SYD omhandler:

Elevvejledning
Læsevejledning

 

Uddannelsesvejledning
SPS Støtte
Kontaktlærer
Mentor
Psykolog
Elevcafé
Elev- og trivselsvejleder.

Hvis du har brug for vejledning af en af ovenstående muligheder, kan du henvende dig i ”uddannelsesvejledningen” eller i ”elevcafeen”.

I Elevcaféen har vi samlet kompetencerne fra elevvejledningen, læsevejledningen og uddannelsesvejledningen.

Skolen har ingen forsikring, så du bør undersøge om din egen forsikring dækker ulykker i skoleperioderne.

Under praktikperioderne er du omfattet af praktikstedets ansvars- og arbejdsskadeforsikring.

Hvis du skal på studierejser i udlandet, anbefales du at drøfte forsikringsforhold med skolens internationale koordinator.

Praktiske oplysninger

Ændrer du adresse, skal du ændre den ved folkeregistret.

Telefonnummer og e-mail skal du selv ændre i Studie+.
Udenlandske adresser skal ændres hos Elevadministrationen.

Orientér dig i opslag i lokalet vedrørende brand og evakuering

Ved ALARM:

 1. Bevar roen og få alle med ud, luk dørene efter dig
 2. Følg de grønne flugtvejsskilte
 3. Gå til samlingspladsen ved multibanen
 4. Stil jer sammen med jeres underviser i en række
 5. Forlad ikke pladsen før rette myndighed afblæser alarmen

Ved BRAND:

 1. Tryk på de opsatte alarmtryk
 2. Ring 112 og oplys adressen – Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa

Forsøg at slukke branden med det nærmeste egnede slukningsmiddel, hvis det er muligt og forsvarligt

Skolens kantine tilbyder god og sund mad og der er opstillet drikkevandsautomat, der frit kan benyttes.

Kantinen modtager kreditkort og MobilePay.

Kassen er selvbetjent.

Der er morgenmad fra kl. 7.30 til ca. 10.30.

Frokosten er klar fra kl. 11 og pakkes væk kl. 13

Der kan købes sandwich, frugt m.m. frem til kl. 14.

Du må selvfølgelig gerne spise din medbragte mad i kantinen.

Skolens kantine arbejder ud fra følgende overbevisning:

 • Vi følger sæsonerne og bruger helst danske og lokale råvarer. OG VI FORSØGER AT BRUGE ØKOLOGISKE VARER MEST MULIGT
 • Vi hylder den danske frugt og finder gerne forskellige
 • Vi laver mad fra bunden og med
 • Vi sætter en ære i at være gode til bagværk.
 • Vi bruger gerne flere grøntsager og mindre kød.
 • Vi arbejder grundigt med madens konsistenser og med
 • Vi serverer sundhed gennem velsmag – velsmagende mad, som også er sund.
 • Vi bekæmper madspild – både i råvarerne og i resterne i køkkenet

Vi kommunikerer om den måde, vi arbejder med mad og måltider på.

Lokaler skal efterlades i ryddelig stand og med inventar og udstyr på plads, vinduer lukket og lyset slukket. Dette er også nødvendigt af hensyn til rengøring.

Af hensyn til bevægelsessensorer, må der ikke hænges uroer og lignende op.

For at undgå parkeringsbøder, opfordres du til at læse de parkeringsregler, der er på de enkelte parkeringsområder omkring skolen.

Cykler: Parkeres i overdækkede cykelskure

Scooter/knallert: parkeres i overdækkede cykelskur

Skolen har aflåselige skabe, som er placeret i stueplan ved Teknisk Service. Du kan låne et skab ved at henvende dig i receptionen, hvor du mod et depositum på 50,- kr. får en nøgle, som du råder over i din aktuelle skoleperiode.

HUSK at aflevere nøglen hver gang du går i praktik

Undervisning på skolen sker som hovedregel i tidsrummet kl. 08.00 – 16.00.

Skolens lokaler er åbne og tilgængelige for elever:

Mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00

Receptionens åbningstider:

Telefonisk henvendelse:

Mandag – torsdag: 08.00 – 15.00

Fredag til kl. 14.00

Personlig henvendelse:

Mandag – torsdag: 07.45 – 15.00

Fredag: 07.45 – 14.00

Skolens yderdøre låses kl. 16.00

Politikker

Der må ikke indtages alkohol på skolen og du må ikke møde beruset. Overtrædelse af reglerne kan medføre advarsel, bortvisning eller udelukkelse fra undervisning. Sanktionens omfang afgøres af skolens ledelse, eventuelt sammen med arbejdsgiver. Ved særlige lejligheder kan der gives tilladelse til at nyde alkohol.

Skolen har en nultolerance politik i forhold til narkotika og andre rusmidler. Det betyder, at du ikke må besidde, distribuere, forhandle eller indtage nogen form for narkotika eller andre rusmidler på skolen. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse.

Du må ligeledes ikke være tydeligt påvirket eller indtage narkotika eller andre rusmidler i en periode forud for skoletiden. Ved begrundet mistanke om misbrug af narkotika eller andre euforiserende stoffer, indkaldes du til en uddannelsessamtale med drøftelse af konsekvenser for din fortsatte uddannelse.

Elevrådet har lavet en antimobbepolitik, som alle på skolen skal efterleve.

Antimobbepolitikken ligger i skriftlig udgave på skolens hjemmeside.

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Røgfri skoletid betyder derfor, at der ikke må ryges, dampes eller benyttes snus i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.

Røgfri skoletid omfatter både elever og ansatte.

Se SOSU Syds rygepolitik: https://sosusyd.dk/wp-content/uploads/2022/07/Rygepolitik.pdf

IT m.v

Office365:
Som elev på skolen, har du mulighed for at downloade Office365, som vil være til rådighed for dig, så længe du er elev på skolen.

Eget udstyr:

Det anbefales, at du medbringer din egen bærbar hver dag. Du kan tilgå skolens netværk og printer via din egen bærbar.

It-support:

Skolens It-support kan hjælpe med It-problemer og kan kontaktes i skolens åbningstid. Du kontakter vores support på support@support.sosu-syd.dk ,  og her kan de hjælpe dig med problemer på skolens computere og undervisningsrelaterede problemer på din egen medbragte bærbare.
De kan også hjælpe dig med netværket og print. Men de kan ikke hjælpe dig med programmer som Word, Photoshop eller Excel.

Studiekort:
Når du starter på skolen vil du få et elektronisk studiekort.

Kopi og print:

Når du starter på skolen vil du få en kopi/printkonto, hvor der er indsat 25,00 kr. For hver kopi/print, du tager, vil dette blive registreret på din konto.

Priserne for kopi/print er:

Sort/hvid kopi/print i A4 koster 0,10 kr./stk.

Farve kopi/print i A4 koster 0,40 kr./stk.

Når der ikke er flere penge på din konto, kan du sætte flere penge ind, ved at henvende dig i Receptionen. Du kan bruge både kontanter og mobilepay. Du skal være opmærksom på, at skolen IKKE tilbagebetaler restbeløb fra din konto ved endt uddannelse.

Kopibrik:
Når du starter på skolen, for du udleveret en kopibrik.

Kopibrikken bruges ved kopimaskinerne. Dette er en hurtigere måde at logge dig på.

Hold brikken hen til kortlæseren, og dermed er du logget på kopimaskinen. Du kan nu kopiere eller printe fra SKY’en.

Hvis du mister din kopibrik, koster det 25,- kr. at få en ny.

Som skole ønsker vi, at du som elev bliver klædt på til at anvende de nye teknologier, der er relevante indenfor din uddannelse. Derfor ønsker vi aktivt at hjælpe dig i gang med at bruge AI-teknologien her på skolen, så du får erfaringer med værktøjet, som du kan tage med dig videre i din fremtidige karriere.
Når du som elev hos Sosu Syd anvender f.eks. Bing Chat for Enterprise eller lignende services, bør det altid ske med udgangspunktet i vores 10 bud for brug af kunstig intelligens (AI teknologi): 

 • Læg aldrig egne eller andres personoplysninger ind i en chatbot. F.eks. kan du i stedet for at skrive et eller flere rigtige navne, vælge at skrive NAVN-A NAVN-B osv.
 • Læg aldrig interne dokumenter fra din nuværende eller tidligere arbejdsplads ind i en chatbot, medmindre du har arbejdspladsens tilladelse til dette.
 • Læg aldrig fortrolige dokumenter ind i en chatbot.
 • Vær kildekritisk når teknologien giver dig et svar. Faktatjek hele eller dele af svaret via andre kanaler.
 • Brug teknologien der hvor den giver værdi for dig, enten i form af at gøre dig i stand til at løse mere komplekse opgaver end normalt, eller hvor teknologien hjælper dig videre hvis du går i stå.
 • Skriv altid i din opgave, hvis hele eller dele af opgaven er udarbejdet ved brugen af AI. Husk dog altid at tjekke de gældende regler for eksamenssnyd*/plagiat.
 • Retningslinjerne for plagiat vil være tilgængelige for eleverne på skolens hjemmeside.
 • Husk at teknologien ikke ved hvad den svarer på. Det er blot en effektiv statistikmodel (matematik), der er rigtig god til at gætte på, hvilket ord den skal sætte sammen for at svare på dit spørgsmål eller samskrive en tekst. Derfor kan svarene være både mangelfulde og direkte usande.

*Eksamenssnyd ved skriftlige og mundtlige prøver  

Hvis det formodes, at eksaminanden uretmæssigt yder eller får hjælp, ”skriver af”, udgiver en andens opgave som sin egen, anvender egne tidligere bedømte opgaver uden kildehenvisning eller benytter hjælpemidler (herunder AI- baserede værktøjer) udover de med læreren aftalte, kan eksaminanden bortvises fra prøven.