Mobning - forebygger og løser vi sammen

Mobning – hvad er det?
Mobning betyder, at en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på en grov måde – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Mobning kan bl.a. være med ord, socialt, fysisk, eller digitalt gennem sociale medier, og det kan foregå både direkte og indirekte.

Mobning – er et fælles anliggende
Mobning er aldrig et individuelt problem.

Mobning er en problematik, der altid indgår i en større sammenhæng.
Ved mobning sker der i gruppen en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.

Ved mobning kan der ske en form for social ’smitte’ i gruppen. Det indebærer,

  • At en eller flere personers handlinger og holdninger præger resten af gruppen
  • At man gennem sit tilhørsforhold til gruppen ikke oplever, at man har et personligt ansvar
  • At man retfærdiggør mobningen ved at flytte ansvaret over på den, der bliver mobbet
  • ’det er hendes egen skyld’

Mobning – SOSU Syd – en del af løsningen
På SOSU Syd arbejder vi målrettet med at styrke fællesskab, trivsel og sammenhold – det vi også kalder en Sund Skole.
Det gør vi fordi, vi ved, at det har meget stor betydning for, at vi som mennesker kan lære og udvikle os gennem åbenhed og ordentlighed – og fordi det modvirker mobning.

Det betyder også, at ingen på SOSU Syd skal opleve mobning. Derfor arbejder vi både med at forebygge mobning og løse problemerne, hvis mobning skulle opstå.

Forebyggelse af mobning – går hånd i hånd med at fremme trivsel
Derfor

  • Følger vi op på trivselsmålinger (ETU) og iværksætte handlinger, hvor det er nødvendigt
  • Har alle elever en kontaktlærer, og vi har elevvejledere der kan understøtte den enkelte elevs eller holdets trivsel
  • Udarbejder vi klasseregler for god adfærd på alle grundforløb og andre hold, hvis det er relevant
  • Arbejder vi aktivt med digital dannelse og god adfærd på alle uddannelser
  • Har teamet omkring det enkelte hold generelt fokus på trivslen på holdet og drøfter det løbende

Hvis mobning opstår

  • Holder vi en samtale med de involverede parter, hvor vi sammen finder ud af, hvad situationen handler om. Sammen aftaler vi en handlingsplan, om hvordan vi kommer videre og følger op. Sammen aftaler vi en handlingsplan, om hvordan vi kommer videre og følger op
  • Orienterer vi forældrene, hvis eleven er under 18 år
  • Hvis mobningen fortsætter, indkalder vi de involverede parter til en samtale, hvor der også deltager en af skolens ledere. Her aftaler vi, hvilke handlinger der skal sættes i værk og laver en plan
  • Forventer vi, at alle involverede medvirker til at løse problemerne. Hvis man ikke medvirker, og mobningen fortsætter over længere tid, kan det i sidste ende betyde, at man bortvises og ikke kan gå på skolen længere
  • Orienterer vi ansættende myndighed, hvis en elev ikke vil medvirke til at løse problemerne, og mobningen fortsætter


Hvordan kan du hjælpe?
Vær med til at skabe det miljø i klassen, som du selv gerne vil have.
Vær over for andre, som du gerne vil have, at de er overfor dig.
Hvis du selv oplever mobning, så tag fat i din kontaktlærer, underviseren på klassen, elevvejledningen eller uddannelseslederen
Hvis du bliver vidne til at andre er udsat for mobning, så sig det til kontaktlæreren, underviseren på klassen, elevvejledningen eller uddannelseslederen.

Mobning indgår altid i en større sammenhæng, og som tilskuer kan du lande i flere forskellige roller:

  • Kuglestøberen, der igangsætter mobbehandlingerne i det skjulte
  • Assistenten, der samarbejder med mobberen og deltager aktivt, fx ved at grine højt
  • Den passive, der overser og overhører det, som foregår og gør ingenting
  • Mægleren, der griber ind ved at gå mellem parterne og snakke med dem
  •  Sympatisøren, der giver trøst og støtte, men kun i enrum for ikke selv at komme i fokus
  •  Forsvareren, der tager den mobbede åbent i forsvar

Hvis du vælger ikke at gøre noget, bliver du alligevel en del af det, der sker i gruppen.
Så grib ind! – og vær med til at skabe en Sund Skole, hvor vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed.

FORMALIA

Handlingsplaner
I konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende udarbejder SOSU Syd en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.
Af handlingsplanen vil det fremgå, hvilke foranstaltninger, der sættes i værk for at bringe problemerne effektivt til ophør.I konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende udarbejder SOSU Syd en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.
Af handlingsplanen vil det fremgå, hvilke foranstaltninger, der sættes i værk for at bringe problemerne effektivt til ophør.
Ledelsen træffer straks de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind overfor de konstaterede problemer.
Berørte elever og forældre ved elever under 18 år informeres herom.

Klage
Elever og forældre har adgang til at klage til Dansk Center og Undervisningsmiljø (DCUM), hvis SOSU Syd har en manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.
Elever og forældre har adgang til at klage til Dansk Center og Undervisningsmiljø (DCUM), hvis SOSU Syd har en manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

I første omgang skal bestyrelsen se på, om den er enig med ledelsens handlinger. Giver bestyrelsen ikke klageren fuldt ud medhold, skal klagen sendes videre til behandling ved DCUM.DCUM vil herefter kunne udstede påbud om at opfylde handlepligt inden for en rimelig frist.

Beslutning, opfølgning og revidering
Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, § 1 b fastsætter bestyrelsen eller den person, der har ansvar for uddannelsesstedet en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.Jf.
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, § 1 b fastsætter bestyrelsen eller den person, der har ansvar for uddannelsesstedet en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.
Antimobbestrategien drøftes i elevrådet og indgår i skolens introduktionsmateriale til nye elever.